Zásady ochrany osobných údajov spracovávaných v súvislosti s webovou stránkou coca-cola.sk

 

 

POSLEDNÁ REVÍZIA: 25.5.2018

 

1. Všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov 

2. Aké osobné údaje o vás zbierame? 

3. Ako získavame vaše osobné údaje? 

4. Ako používame vaše osobné údaje? 

5. Aké profilovanie vykonávame? 

6. Komu poskytujeme vaše osobné údaje? 

7. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, ako ich uplatniť a ako nás kontaktovať 

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 

9. Používanie Stránok maloletými a upozornenie pre rodičov 

10. Rozhodné právo 

11. Aktualizácia týchto Zásad ochrany osobných údajov 

 

1. Všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov

 

a. Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady ochrany osobných údajov“) vysvetľujú našu politiku spracovávania vašich osobných údajov, ktoré sme získali prostredníctvom

- našej webovej stránky http://www.coca-cola.sk/sk/home/  (ďalej ako „webová stránka“),

- súvisiacej stránky sociálnych médií https://www.facebook.com/cocacolaslovakia/ (ďalej ako „Sociálne médiá“) (spolu ďalej ako „Stránky“).

Osobné údaje sú informácie, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú na vás ako jednotlivca (ďalej ako „osobné údaje“).

b. Spoločnosť NV Coca-Cola SA, so sídlom Chaussée de Mons 1424, 1070 Brusel („CCS“) je prevádzkovateľom údajov (v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ďalej ako „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“) zodpovedným za spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti so Stránkami (ďalej aj ako „my“ a „naša spoločnosť“).

c. Tieto Zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať kliknutím na prepojenie „Zásady ochrany osobných údajov“ v spodnej časti každej sekcie webovej stránky, na stránke Sociálnych médií a na stránke, odkiaľ ste stiahli našu aplikáciu. Ďakujeme, že si ich pozorne prečítate.

d. Môžete si prezerať naše Stránky, dozvedieť sa z nich zaujímavé veci a zdieľať ich obsah s ostatnými. Môžete si tiež vytvoriť konto na prístup do všetkých Stránok prepojené s centrálnou Databázou zákazníckych interakcií (ďalej len „konto“) a zapájať sa do našich akcií. To, ako používame vaše osobné údaje, ktoré poskytnete pri registrácii konta, si môžete pozrieť v týchto zásadách ochrany osobných údajov http://www.coca-cola.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/. Zásady ochrany osobných údajov, ktoré práve čítate, platia pre všetkých užívateľov našich Stránok bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú registrovaní.

2. Aké osobné údaje o vás zbierame? 

 

a. Osobné údaje, ktoré o vás získavame a spracovávame

Získavame a spracovávame nasledujúce informácie o vás:

· priezvisko;

· krstné meno;

· pohlavie;

· dátum narodenia;

· užívateľské meno;

· poštová adresa;

· telefónne číslo (vrátane domáceho čísla a mobilných čísiel);

· emailová adresa;

· verejný profil v Sociálnych médiách: meno, fotografie, čo sa vám páči, kde sa nachádzate, iné informácie z verejného profilu;

· obsah vytvorený užívateľom v Sociálnych médiách: fotografie, text, videá, symboly, hashtagy, nahrávky, ktoré zdieľate na Sociálnych médiách;

· informácie o lokalite;

· hobby a záujmy;

· spotrebiteľské návyky;

· informácie o prehliadači a zariadení: IP adresa, MAC adresa, reklamný identifikátor Google, identita pre inzerentov (ID zariadenia);

· informácie serverového súboru denníka;

· údaje o používaní aplikácie;

· osobné údaje o aktivite / angažovanosti (napr. dátum a čas aktivity na relevantných Stránkach, počet návštev Stránok, na čo ste klikli).

 

b. Žiadame vás, aby ste nám prostredníctvom Stránok ani iným spôsobom neposielali a neprezrádzali citlivé informácie.

„Citlivé informácie“ sú osobné údaje súvisiace s citlivými aspektmi, ako napríklad:

· rasový alebo etnický pôvod,

· politické názory,

· náboženské alebo iné presvedčenie,

· zdravotný stav,

· kriminálne skúsenosti,

· členstvo v odboroch,

· sexuálna orientácia.

3. Ako získavame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje získavame:

· Prostredníctvom Stránok: Osobné údaje zbierame prostredníctvom Stránok.

· Offline: Zbierame vaše osobné údaje offline, napríklad keď kontaktujete zákaznícky servis;

· Keď si stiahnete aplikáciu: Keď si stiahnete a používate aplikáciu, sledujeme a zbierame údaje o jej používaní, ako napríklad dátum a čas, kedy aplikácia na vašom zariadení vstúpi na naše servery, a aké informácie a súbory boli do aplikácie stiahnuté na základe čísla vášho zariadenia;

 

· Fyzická lokalita: Zbierame fyzické umiestnenie vášho zariadenia, napríklad prostredníctvom satelitov, telefónnych vysielačov alebo Wi-Fi signálu;

 

· Používanie cookies: Zbierame vaše osobné údaje prostredníctvom cookies, „pixel tags“ (pixlové značky), „web beacons“ (webové signálky), „clear GIFs“ (voľné GIF) keď si prezeráte Stránky. Zbieranie a spracovávanie vašich osobných údajov prostredníctvom cookies sa riadi Pravidlami používania cookies http://www.coca-cola.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/ktoré by ste si mali pozorne prečítať. Cookies môžete prijať alebo odmietnuť (okrem nevyhnutne nutných cookies definovaných v Pravidlách používania cookies)

Osobné údaje, ktoré poskytujete prostredníctvom Stránok, spájame s osobnými a inými údajmi, ktoré nám poskytnete (či už online alebo offline) alebo ktoré získame online alebo offline iným spôsobom.

4. Ako používame vaše osobné údaje? 

 

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

a.  Odpoveď na vaše požiadavky / administratívne interakcie

· Na zodpovedanie vašich otázok, reagovanie na komentáre a plnenie vašich požiadaviek.

Právny základ spracovávania: náš legitímny záujem odpovedať na vaše pripomienky.

· Na zasielanie administratívnych informácií, napríklad informácií o Stránkach, zmenách podmienok ich používania a zmenách týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Právny základ spracovávania: náš legitímny záujem včas vás informovať o rozvoji našich Stránok, zmenách podmienok ich používania a zmenách týchto Zásad ochrany osobných údajov.

b.  Analýza údajov s použitím vášho verejného profilu v Sociálnych médiách a zdieľaného obsahu

· Zbierame vaše osobné údaje na meranie vašej angažovanosti v našich Sociálnych médiách a analyzujeme vaše záujmy. Konkrétne zbierame obsah, ktorý zdieľate v Sociálnych médiách a na vašom verejnom profile v Sociálnych médiách, aby sme tieto informácie analyzovali a odvodili z nich spotrebiteľské návyky. Pomáha nám to lepšie poznať užívateľov našich Sociálnych médií, čo sa im páči, ako reagujú na naše produkty, služby a obsah. Vďaka lepšiemu poznaniu užívateľov našich Sociálnych médií môžeme naše Stránky prispôsobiť identifikovaným preferenciám užívateľov, ale aj zlepšiť produkty a služby spoločnosti Coca-Cola vo všeobecnosti.

Právny základ spracovávania: váš súhlas

 Zbieranie a používanie vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel máte možnosť prijať alebo odmietnuť zaslaním emailu na adresu: socialmediacz@coca-cola.com

Svoj súhlas so zbieraním a používaním vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel môžete odvolať emailom, telefonicky alebo písomne. Kontaktné informácie sú uvedené v časti 9 týchto Zásad ochrany osobných údajov. Po odvolaní súhlasu prestaneme so spracovávaním na daný účel.

c.  Analýza údajov o vašej aktivite na Stránkach

· Zbierame vaše osobné údaje, vrátane údajov o lokalite, na meranie vašej angažovanosti na Stránkach (napr. aby sme vedeli, ako používate naše Stránky, kedy ich používate, ako často, na akom zariadení, koľko času na nich strávite, na čo kliknete) a z tejto analýzy odvodzujeme spotrebiteľské návyky. Pomáha nám to lepšie poznať užívateľov našich Stránok, prispôsobiť naše Stránky identifikovaným preferenciám užívateľov, ale aj zlepšiť produkty a služby spoločnosti Coca-Cola vo všeobecnosti.

Právny základ spracovávania: váš súhlas

Zbieranie a používanie vašich osobných údajov súvisiacich s vašou aktivitou na Stránkach na účely analýzy s cieľom odvodiť návyky a zlepšiť naše Stránky a produkty a služby spoločnosti Coca-Cola všeobecne máte možnosť prijať alebo odmietnuť zaslaním emailu na adresu: socialmediacz@coca-cola.com

 

Svoj súhlas so zbieraním a používaním vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel môžete emailom, telefonicky alebo písomne. Kontaktné informácie sú uvedené v časti 9 týchto Zásad ochrany osobných údajov. Po odvolaní súhlasu prestaneme so spracovávaním na daný účel.

d.     Ukladanie a zdieľanie obsahu, ktorý zverejňujete v Sociálnych médiách

· V našich Sociálnych médiách môžete zdieľať obsah ako fotografie, texty, hastagy, videá a nahrávky. Keď v našich Sociálnych médiách komunikujete takýto obsah, môžeme sa rozhodnúť zdieľať časť tohto obsahu (a váš verejný profil v Sociálnych médiách) na našich Stránkach v kontexte marketingových kampaní a všeobecne na prezentovanie a zviditeľňovanie našich Stránok, produktov spoločnosti Coca-Cola a služieb spoločnosti Coca-Cola.

 

· Právny základ spracovávania: váš súhlas

Zbieranie a používanie vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel máte možnosť prijať alebo odmietnuť zaslaním emailu na adresu: socialmediacz@coca-cola.com.

Svoj súhlas so zbieraním a používaním vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel môžete odvolať emailom, telefonicky alebo písomne. Kontaktné informácie sú uvedené v časti 9 týchto Zásad ochrany osobných údajov. Po odvolaní súhlasu prestaneme so spracovávaním na daný účel.

e.      Spravovanie IT

· Používame vaše osobné údaje na diagnostikovanie problémov so serverom, spravovanie Stránok a kontrolu ich funkčnosti.

Právny základ spracovávania: náš legitímny záujem spravovať naše IT systémy a siete s cieľom zabezpečiť správne fungovanie Stránok.

f.      Súlad s našimi zákonnými povinnosťami

· Na plnenie našich zákonných povinností, súdnych konaní alebo príkazov štátnych orgánov, kam môžu patriť aj príkazy štátnych orgánov mimo krajiny vášho pobytu, keď sme opodstatnene presvedčení, že máme zákonnú povinnosť tak urobiť a keď je prezradenie vašich osobných údajov nevyhnutne nutné na splnenie takýchto zákonných povinností, konaní alebo príkazov zo strany štátu.

 

Právny základ spracovávania: súlad s našimi zákonnými povinnosťami.

g.      Zákonná ochrana našich záujmov

· Na zákonné presadzovanie našich podmienok používania, ochranu našich operácií alebo operácií ktoréhokoľvek z našich pridružených subjektov, ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti či majetku a/alebo práv, súkromia, bezpečnosti či majetku našich pridružených subjektov, a na uplatnenie zákonných prostriedkov či obmedzenie škôd, ktoré môžeme utrpieť.

 

Právny základ spracovávania: náš legitímny záujem zákonne chrániť našu organizáciu.

 h. Firemné operácie/fúzie a akvizície

· Na realizáciu akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, prevodu, postúpenia či iného riadenia všetkých alebo ktorejkoľvek časti našich obchodných činností, aktív alebo akcií (aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním).

Právny základ spracovávania: náš legitímny záujem napĺňať našu firemnú stratégiu.

5. Aké profilovanie vykonávame?

 

a.  Používame vaše osobné údaje na automatizované vyhodnocovanie a profilovanie pomocou Google UID. Toto vyhodnocovanie a profilovanie sa vykonáva na nasledujúce účely opísané v časti 4 Zásad ochrany osobných údajov: (i) Analýza údajov o vašej aktivite na Stránkach a (ii) analýza údajov s použitím vášho verejného profilu v Sociálnych médiách a zdieľaného obsahu.

 

b. Toto profilovanie nemá pre vás žiadne právne následky a nijako neovplyvňuje vaše používanie Stránok. Nijakým spôsobom nezahŕňa žiadne monitorovanie či sledovanie vášho konkrétneho správania, činnosti ani pohybu. Používa sa, len aby nám pomohlo poznať preferencie a správanie užívateľov našich Stránok vo všeobecnosti, zlepšiť Stránky, produkty spoločnosti Coca-Cola a služby spoločnosti Coca-Cola

6. Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa poskytujú nasledujúcim príjemcom:

a. Adobe Managed Services, ktorý hosťuje naše IT systémy a poskytuje systémovú podporu;  

 

b. APIGEE Edge Platform, ktorý hosťuje naše IT systémy a poskytuje systémovú podporu;

 

c. Amazon Web Services (AWS) EC2, ktorý hosťuje naše IT systémy a poskytuje systémovú podporu;

 

d. ExactTarget, ktorý podporuje náš IT systém a vykonáva analýzu údajov na účely opísané v Zásadách ochrany osobných údajov;

 

e. Gigya, ktorý hosťuje naše IT systémy a poskytuje systémovú podporu;

 

f. Google, ktorý podporuje náš IT systém a vykonáva analýzu údajov na účely opísané v Zásadách ochrany osobných údajov;

 

g. Livefyre, ktorý hosťuje naše IT systémy a poskytuje systémovú podporu;

 

h. Janrain, ktorý hosťuje naše IT systémy a poskytuje systémovú podporu;

 

i. MicroStrategy, ktorý hosťuje naše IT systémy a poskytuje systémovú podporu;

 

j. Qualtrics, ktorý hosťuje naše IT systémy a poskytuje systémovú podporu;

 

k. SalesForce, ktorý hosťuje naše IT systémy a poskytuje systémovú podporu;

 

l.  SessionM, ktorý hosťuje naše IT systémy a poskytuje systémovú podporu;

 

m. WordPress, ktorý hosťuje naše IT systémy a poskytuje systémovú podporu;

 

 

n. Príslušné orgány, pridružené subjekty a tretie strany na základe nášho uváženia, že je to potrebné alebo vhodné: (a) na plnenie našich zákonných povinností; (b) v reakcii na požiadavky verejných a štátnych orgánov, kam môžu patriť aj verejné a štátne orgány mimo krajiny vášho pobytu; (c) na presadzovanie našich podmienok používania; (d) na ochranu našich operácií alebo operácií ktoréhokoľvek z našich pridružených subjektov; (e) na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti či majetku a/alebo práv, súkromia, bezpečnosti či majetku našich pridružených subjektov; a (f) na uplatnenie dostupných prostriedkov či obmedzenie škôd, ktoré môžeme utrpieť.

7. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, ako ich uplatniť a ako nás kontaktovať

 

a. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov

Máte právo:

· dostať kópiu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás držíme;

· požiadať nás o aktualizáciu alebo opravu akýchkoľvek nepresných alebo doplnenie akýchkoľvek neúplných osobných údajov;

· požiadať, aby sme prestali spracovávať vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.

Za určitých okolností máte aj právo:

· namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov;

· požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov;

· obmedziť naše spracúvanie vašich osobných údajov; a

· požiadať nás o odovzdanie vašich osobných údajov vám alebo o ich prenos na iného prevádzkovateľa údajov.

b. Uplatnenie vašich práv

Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek z vašich vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať využitím niektorej z nasledujúcich možností.

 

 

· Môžete nám poslať email na adresu info@coca-cola.sk

 

· Môžete nám napísať na adresu Coca - Cola Slovakia, Tuhovská 1, 831 07 Bratislava 35

 

c. Právo podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu údajov

Ak si myslíte, že akékoľvek vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov číslo 2016/679 z 27. apríla 2016, máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán (predovšetkým v členskom štáte, kde máte obvyklý pobyt, pracovisko, alebo kde sa odohralo domnelé porušenie).

 

d. Kontakt na našu zodpovednú osobu (DPO)

Našu zodpovednú osobu (Data Protection Officer, DPO) môžete kontaktovať na adrese:
socialmediacz@coca-cola.com.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 

 

a. Vaše osobné údaje zamýšľame udržiavať presné a aktuálne. Osobné údaje, ktoré o vás držíme, vymažeme, keď ich už nebudeme potrebovať.

 

b. Vaše osobné údaje, ktoré používame na účely opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, uchovávame maximálne 2 roky, okrem prípadov, kedy zákonné požiadavky určujú inú dobu.

 

c. Ak chcete vedieť, ako dlho uchovávame cookies vo vašom koncom zariadení, pozrite si naše Pravidlá používania cookies http://www.coca-cola.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/

 

9. Používanie Stránok maloletými a upozornenie pre rodičov

 

a. Stránky sú určené jednotlivcom od 13 rokov so súhlasom rodičov až po veku 16 rokov. Žiadame osoby mladšie ako 13 rokov, aby neposkytovali osobné údaje prostredníctvom Stránok.  Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vyžadovať súhlas rodičov na spracúvanie osobných údajov súvisiacich s maloletou osobou.

 

b. Niektoré stránky môžu mať vekové obmedzenia na základe vhodnosti obsahu pre určité vekové kategórie alebo zákona. Vekové obmedzenia budú na príslušnej Stránke jasne označené; môžeme klásť otázky na overenie vášho veku, než vás na ňu pustíme.

10. Rozhodné právo

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa riadia a majú sa vykladať v súlade so zákonmi Belgicka a akýmikoľvek inými povinnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v Európskej únii.

11. Aktualizácia týchto Zásad ochrany osobných údajov 

a. Dátum poslednej aktualizácie týchto Zásad ochrany osobných údajov nájdete v hornej časti tejto strany uvedený ako „POSLEDNÁ REVÍZIA“.

 

b. Všetky zamýšľané zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov vám oznámime dostatočne včas pred nadobudnutím účinnosti.

 

Pre vašu evidenciu si môžete vytlačiť, stiahnuť alebo inak uchovať kópiu týchto Zásad ochrany osobných údajov (a ktorejkoľvek revidovanej verzie).