Ochrana osobných údajovDátum poslednej revízie: 31. januára 2013

Spoločnosť The Coca-Cola Company, so sídlom P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, USA a Coca-Cola Slovakia, s.r.o., so sídlom Tuhovská 1, 830 06 Bratislava ako prevádzkovatelia („Spoločnosť Coca-Cola“, „my“, „nám“, „nás“) zdieľa obavy návštevníkov („Návštevníci“, „Vy“) našich internetových stránok („Internetové stránky“), ktoré sa týkajú týchto Zásad ochrany osobných údajov online. Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) opisujú naše praktiky, čo sa týka dôvernosti informácií, ktoré prostredníctvom Internetových stránok, ktoré sú umiestnené a prevádzkované na území Spojených štátov amerických, zbierame. Poskytnutím vašich osobných údajov prostredníctvom našich Internetových stránok tieto poskytujete zároveň priamo spoločnosti The Coca-Cola Company, so sídlom P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, USA a ste si vedomí, že vaše osobné údaje budú spracúvané v krajine, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Tieto Zásady sa týkajú výlučne zberu informácií prostredníctvom našich Internetových stránok a prostredníctvom akejkoľvek materskej spoločnosti a pobočiek, a nie nášho zberu informácií prostredníctvom akýchkoľvek iných internetových stránok či akýmkoľvek iným spôsobom.

V prípade jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú na území Európskej únie, je potrebné mať na pamäti, že Spoločnosť Coca-Cola sa riadi zásadami „bezpečného prístavu“, ku ktorým sa Ministerstvo obchodu Spojených štátov amerických a Európska únia (EÚ) zaviazali, čo sa týka osobných údajov spracúvaných subjektmi nachádzajúcimi sa na území EÚ, ktoré sú prenesené Spoločnosti Coca-Cola v Spojených štátoch amerických. Podrobné informácie o Programe „bezpečný prístav“ sú k dispozícii na internetových stránkach Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických http://www.export.gov/safeharbor.

Odporúčame, aby ste si tieto Zásady pred použitím našich Internetových stránok prečítali. Použitím týchto Internetových stránok dávate svoj súhlas s podmienkami, ktoré tieto Zásady vymedzujú. Pokiaľ s podmienkami, ktoré tieto Zásady vymedzujú, nesúhlasíte, naše Internetové stránky, prosím, nepoužívajte.

 1. Informácie vrátane osobných údajov, ktoré Spoločnosť Coca-Cola prostredníctvom Internetových stránok spracúva.

  Spoločnosť Coca-Cola prostredníctvom svojich Internetových stránok zhromažďuje dva typy informácií: „Osobné údaje“, čo sú údaje vedúce k identifikácii jednotlivca, a „Súhrnné informácie“, ktoré k identifikácii jednotlivca nevedú.

  a) Súhrnné informácie. Pri návšteve a komunikácii s našimi Internetovými stránkami môže Spoločnosť Coca-Cola a tretie strany, s ktorými má Spoločnosť Coca-Cola uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb Spoločnosti Coca-Cola, spracúvať anonymné informácie z troch zdrojov: serverových záznamových súborov (log files), osobných a obrazových príznakov („cookies“ a „pixel tags“).

  i. Log Files (Serverové záznamové súbory). Adresa protokolu IP je identifikačné číslo, ktoré Poskytovateľ internetového pripojenia automaticky priraďuje vášmu počítaču. Kedykoľvek navštívite naše Internetové stránky, dôjde k automatickej identifikácii a zapísaniu dotknutého čísla spolu s časom (časmi) vašej návštevy (vašich návštev) a informácií o konkrétnych stránkach, ktoré ste navštívili, do vašich serverových záznamových súborov. IP adresy všetkých návštevníkov používame na výpočet miery použitia Internetových stránok, pri diagnostike problémov so servermi dotknutých stránok a na ich administráciu. IP adresy môžeme tiež použiť na komunikáciu či zablokovanie prístupu tým návštevníkom, ktorí porušujú Podmienky poskytovania služieb. Zber IP adries je na internete štandardným postupom a mnoho internetových stránok ho vykonáva automaticky.

  ii. Cookies (Osobné príznaky). Cookies sú údaje, ktoré webový server prenáša na osobný počítač jednotlivca s cieľom vedenia záznamov. Cookies sú štandardným prostriedkom tohto odvetvia, ktorý používa väčšina internetových stránok. Uľahčujú nepretržitý prístup užívateľov ku konkrétnym internetovým stránkam a ich používaniu. Cookies nepoškodzujú vaše počítačové systémy či súbory, a iba tie internetové stránky, ktoré dotknuté cookie previedli, ho môžu čítať, meniť či odstrániť. Vo väčšine prehľadávačov existujú jednoduché postupy, ktoré vám umožnia odstrániť existujúce cookies, automaticky cookies odmietnuť či zobraziť voľbu pre prenos či zamietnutie prístupu konkrétnych cookies na váš počítač, ak si neprajete zhromažďovanie informácií ich prostredníctvom. Treba však mať na zreteli, že zamietnutie cookies môže sťažiť vaše používanie častí dotknutých internetových stránok.

  iii. Pixel Tags (Obrazové príznaky). Naše Internetové stránky môžu na zber súhrnných štatistík o použití internetových stránok a miere ohlasu tiež využívať tzv. „pixel tags“ (obrazové príznaky), „web beacons“ (webové majáky), „clear GIFs“ (obrázky GIF) či podobné prostriedky (súhrnne nazývané „Pixel Tags“). Pixel Tags nám umožňujú spočítať používateľov, ktorí navštívili určité časti našich internetových stránok, poskytovať značkové služby a pomôcť určiť efektivitu propagačných či reklamných kampaní. Pri použití Pixel Tags v e-mailových správach vo formáte HTML môžu tieto odosielateľovi oznámiť, či a kedy bola e-mailová správa otvorená.

  b) Osobné údaje. Obvykle sa od vás pri prístupe na naše Internetové stránky nevyžaduje, aby ste sa zaregistrovali či poskytli Osobné údaje, napriek tomu, že niektoré funkcie (ako je členský program, prostredníctvom ktorého môžu osoby nakupujúce výrobky získať zľavu na nákupy online) si registráciu vyžadujú. Vaše osobné údaje spracúvame, iba ak nám ich dobrovoľne poskytnete – napríklad pri komunikácii s nami prostredníctvom našich Internetových stránok, pri odpovedaní na prieskumy a ankety, pri registrácii do súťaží, lotérií, tombol a ostatných špecifických propagačných akcií a pri nákupe tovaru Spoločnosti Coca-Cola. Súčasťou Osobných údajov môžu byť vaše kontaktné informácie (ako sú meno, poštová adresa, telefónne čísla a/alebo e-mailová adresa), ako aj vaše platobné údaje, ako je číslo kreditnej karty a jej platnosť („Platobné informácie“), ktoré spracúvame v prípade, že si prajete kúpiť akýkoľvek výrobok či službu dostupnú prostredníctvom našich Internetových stránok („Transakcie“).

 2. Použitie a zverejňovanie informácií a osobných údajov, ktoré Spoločnosť Coca-Cola prostredníctvom svojich Internetových stránok spracúva.

  a) Osobné údaje. Vaše Osobné údaje môžeme použiť akýmkoľvek nasledujúcim spôsobom.

  i. Komunikácia. Vítame otázky a komentáre od našich návštevníkov. Osobné údaje je možné použiť s cieľom poskytnutia odpovedí na vaše otázky a komentáre.

  ii. Obchodné účely. Vaše Osobné údaje môžeme použiť aj na vnútorné obchodné účely, ako je vypracovanie obchodnej analýzy či riadenie obchodnej činnosti. Osobné údaje, ktoré prostredníctvom našich Internetových stránok poskytnete, je možné zlúčiť s ostatnými informáciami, ktoré Spoločnosti Coca-Cola poskytnete (či už prostriedky, ktoré sú online, alebo nie), s demografickými či inými verejne dostupnými údajmi, či s inými informáciami, ktoré Spoločnosť Coca-Cola o vás online či offline získa.

  iii. . V prípade, že sa prostredníctvom našich Internetových stránok zúčastníte Transakcie, ako je napríklad nákup tovaru Spoločnosti Coca-Cola, môžeme spracúvať vaše Platobné údaje či ostatné Osobné údaje, ako je doručovacia adresa, aby sme vám mohli zaslať výrobky, ktoré ste kúpili. Vaše Osobné či Platobné údaje môžeme použiť na uskutočnenie Transakcie a ak treba na realizáciu vašej kúpy. Podľa potreby môžeme tiež poskytnúť vaše Platobné údaje tretím stranám tak, aby bolo možné uskutočniť vašu Transakciu (napríklad spracovanie vašej kreditnej karty)

  iv. Lotérie, súťaže, tomboly a ostatné propagačné akcie. Na našich Internetových stránkach môžeme prevádzkovať lotérie, súťaže, tomboly a podobné propagačné akcie, ktoré si môžu vyžadovať online registráciu (jej súčasťou môže byť meno, e-mail, užívateľské ID a heslo). Osobné údaje od vás obvykle požadujeme v prípade, že sa registrujete pre účasť, či v prípade, že ste zvíťazili v lotérii, súťaži, tombole či podobnej propagačnej akcii. Dotknuté Osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám/sponzorom dotknutých lotérií, súťaží, tombol a propagačných akcií , ktorých údaje budú uvedené na našej stránke pri konkrétnej lotérii, súťaži, tombole a propagačnej akcii či inak v súlade s pravidlami platnými pre dotknuté lotérie, súťaže, tomboly či propagačné akcie. Pravidlá každej lotérie, súťaže, tomboly či propagačnej akcie, ktorej sa prostredníctvom našich Internetových stránok zúčastníte, by ste si mali riadne preštudovať, pretože môžu obsahovať dôležité informácie o použití vašich osobných údajov zo strany Spoločnosti Coca-Cola či sponzorov. V prípade, že sa podmienky dotknutých pravidiel, pokiaľ ide spracúvanie vašich Osobných údajov, nezhodujú s týmito Zásadami, platia podmienky dotknutých pravidiel.

  v. Zvláštne propagačné akcie a informácie o výrobku. Spoločnosť Coca-Cola môže ďalej použiť vaše Osobné údaje na to, aby vám mohla poskytovať aktuálne informácie a oznámenia týkajúce sa našich výrobkov a zvláštnych propagačných akcií. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť zasielanie správ z našej strany zrušiť (pozrite nižšie „Kontaktujte nás“).

  vi. Dôležité oznamy. Občas môžeme použiť vaše osobné údaje na zaslanie e-mailu, v ktorom vám oznámime dôležité informácie o našich Internetových stránkach, vašich Transakciách alebo zmenách našich podmienok a zásad („Dôležité oznamy“). Pretože dotknuté informácie môžu byť pri vašom používaní našich Internetových stránok dôležité, nemáte možnosť zasielanie dotknutých e-mailov našou stranou zrušiť .

  vii. . Spolupracujeme s tretími stranami, ktoré poskytujú služby, vrátane hostingu internetových stránok, spracovania kreditných kariet, analýzy dát, služieb spojených s vydávaním pravidelného bulletinu, propagačných a ďalších administratívnych služieb.

  viii. Rôzne. V neposlednom rade môžeme vaše osobné údaje zverejniť za predpokladu,, že: (i) si to od nás vyžaduje zákon; (ii) že je to nevyhnutné pre to, aby sme vyhoveli právnym procesom a vládnym požiadavkám; (iii) je to nevyhnutné pre to, aby sme presadili naše Podmienky poskytovania služieb; (iv) je to nevyhnutné preto, aby sme ochránili našu prevádzku; (v) je to nevyhnutné pre to, aby sme ochránili práva, dôvernosť, bezpečnosť či vlastnícke práva Spoločnosti Coca-Cola, vaše či ostatných osôb; a (vi) nám to umožní učiniť vhodné opravné opatrenia či obmedziť škody, ktoré by sme mohli utrpieť.

  b) Súhrnné informácie. Analýzu súhrnných informácií robíme s cieľom zvýšenia bezpečnosti internetových stránok, sledovania popularity našich jednotlivých stránok, sledovania našich upozornení prostredníctvom e-mailu, frekvenciu návštevnosti našich Internetových stránok a ostatné údaje o ich použití, ktoré nám pomôžu poskytovať obsah upravený na mieru vašim záujmom, zlepšiť naše Internetové stránky a inak obohatiť vašu skúsenosť s ich použitím. Súhrnné informácie môžeme oznámiť Pridruženým subjektom či ostatným tretím stranám.

 3. Ostatné dôležité poznámky, pokiaľ ide o stratégiu, čo sa týka ochrany osobných údajov.

  a) Zvláštna poznámka pre rodičov. Spoločnosť Coca-Cola pristupuje vážne k záväzku, ktorý pre ňu vyplýva zo Zákona o ochrane osobných údajov detí získaných online (Children's Online Privacy Protection Act), ktorý sa zaoberá zberom osobných údajov jednotlivcov, ktorí majú trinásť (13) a menej rokov. Naše Internetové stránky nie sú zamerané na deti a požadujeme, aby deti, a osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu , osobné údaje prostredníctvom našich Internetových stránok neposkytovali. Sme si vedomí, že súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, môže poskytnúť len jej zákonný zástupca.

  b) Bezpečnosť. Máme zavedené bezpečnostné opatrenia a nástroje, ktoré nám pomáhajú chrániť informácie, ktorými disponujeme pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania.. Kedykoľvek nám poskytujete číslo vašej kreditnej karty, je k nám dotknuté číslo prenesené prostredníctvom vášho prehľadávača v zakódovanom formáte, ktorý využíva štandardný protokol SSL. Ak máte akýkoľvek dôvod sa domnievať, že komunikácia s nami už nie je bezpečná (napr. ak máte dojem, že bezpečnosť akéhokoľvek účtu, ktorý u nás máte, bola ohrozená), treba, aby ste nás o dotknutom probléme okamžite informovali v súlade s nižšie uvedenou časťou „Kontaktujte nás“ (vezmite, prosím, na vedomie, že pri písomnom oznámení klasickou poštovou službou bude čas našej reakcie na daný problém dlhší).

  c) Internetové stránky ostatných tretích strán. Súčasťou našich Internetových stránok môžu byť odkazy na stránky tretích strán. Dotknuté stránky, na ktoré je poskytnutý odkaz (vrátane stránok Pridružených subjektov), nespadajú pod kontrolu Spoločnosti Coca-Cola a my nenesieme zodpovednosť za ich stratégiu ochrany osobných údajov či obsah na nich uvedený. Tieto odkazy poskytujeme iba pre vaše pohodlie a prítomnosť určitého odkazu na našich Internetových stránkach neznamená, že Spoločnosť Coca-Cola dotknuté internetové stránky schvaľuje. Ak prostredníctvom dotknutých internetových stránok tretích strán poskytnete Platobné či ostatné Osobné údaje, objaví sa vaša transakcia na internetových stránkach dotknutej tretej strany (nie na našich Internetových stránkach), ktorá dané údaje spracuje , a tie potom budú podliehať pravidlám jej stratégie ochrany osobných údajov. Je dôležité, aby ste sa zoznámili so zásadami a stratégiou ochrany osobných údajov všetkých dotknutých tretích strán.

  d) Postup majetku. Vyhradzujeme si právo postúpiť všetky informácie, ktoré sme od užívateľov týchto internetových stránok zhromaždili, ako celok či akúkoľvek ich časť tretej strane v prípade akejkoľvek fúzie, predaja, spoločného podniku, postúpenia majetku, prevodu či iného vyrovnania všetkých aktív Spoločnosti Coca-Cola či akejkoľvek ich časti (vrátane a nielen v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným či podobným konaním.)

 4. Aktualizácia vašich údajov a naše kontaktné údaje.

  Spoločnosť Coca-Cola má zavedené postupy, ktorými udržuje vaše Osobné údaje presné, úplné a aktualizované, aby splnili účel, pre ktorý sa spracúvajú, zhromažďujú a používajú. vaše údaje, ktoré sme zhromaždili, môžete skontrolovať, a kde je to namieste, požiadať o opravu. Tiež máte k dispozícii niekoľko možností na kontrolu, opravu, aktualizáciu či inú úpravu informácií, ktoré ste nám skôr poskytli.

  1. Môžete nám napísať na: info@cocacola.sk


  2. Môžete nám napísať na túto poštovú adresu:

   Coca-Cola Slovakia, s.r.o.
   Tuhovská 1
   831 07 Bratislava 35


  Jasne, prosím, uveďte, akú informáciu si prajete skontrolovať či zmeniť. Vynasnažíme sa vašu požiadavku vybaviť v najbližšom možnom termíne.

 5. Voľba.

  Občas vás môžeme požiadať, aby ste uviedli, či máte záujem o dostávanie e-mailov a ostatných informácií o Spoločnosti Coca-Cola. Pokiaľ sa rozhodnete pre dostávanie dotknutých oznamov, budeme vám občas zasielať e-maily a ostatné informácie, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám, a ponúkať vám propagačné akcie a kupóny.

  Pokiaľ sa kedykoľvek rozhodnete, že si dostávanie dotknutých oznamov z našej strany neprajete, stačí, ak nám toto oznámite prostredníctvom e-mailu, telefónnej či písomnej komunikácie na vyššie uvedené kontaktné miesta v časti Kontaktujte nás, alebo prostredníctvom vlastnosti „zrušiť zasielanie oznamov“ (Unsubscribe), ktorá je súčasťou prijatého e-mailu. Uveďte, prosím, či si prajete, aby vám Spoločnosť Coca-Cola prestala zasielať oznamy.

  Ak od vás dostaneme žiadosť, že si neprajete, aby sme vaše Osobné údaje poskytovali tretím stranám, a to vrátane pobočiek Spoločnosti Coca-Cola, s cieľom ich priameho marketingu, vykonáme tak. Ak by ste radi takúto žiadosť predložili, dajte nám, prosím, vedieť písomne na vyššie uvedené adresy v časti Kontaktujte nás. Uveďte, prosím, že požadujete, aby Spoločnosť Coca-Cola neoznamovala vaše Osobné informácie pobočkám Spoločnosti Coca-Cola a/alebo tretím stranám s cieľom priameho marketingu.

 6. Zmeny týchto zásad.

  Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny týchto Zásad a akýchkoľvek iných našich zásad či postupov týkajúcich sa spracovania informácií zhromaždených prostredníctvom našich Internetových stránok, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Dátum poslednej revízie týchto Zásad je uvedený pod tlačidlom „Posledná revízia“ v hornej časti tejto stránky. Akékoľvek zmeny týchto Zásad nadobúdajú platnosť pri zverejnení zrevidovaných Zásad na internete. Prístup k nim bude k dispozícii prostredníctvom našich Internetových stránok. Použitie našich Internetových stránok po vykonaní dotknutých zmien zakladá na vašej strane súhlas s dotknutými zrevidovanými a už platnými Zásadami. Odporúčame, aby ste si túto stránku uložili do záložiek a pravidelne sa k nej vracali, a tak zaistili, že budete vždy oboznámení s platnou verziou našich Zásad .

  Tieto Zásady predstavujú výhradné autorizované vyhlásenie o postupoch Spoločnosti Coca-Cola, pokiaľ ide o zber Osobných informácií (definícia uvedená nižšie) prostredníctvom našich Internetových stránok a použitie dotknutých informácií Spoločnosťou Coca-Cola. Akékoľvek zhrnutie týchto Zásad vytvorené prostredníctvom softvéru tretej strany či iným spôsobom (napríklad v súvislosti s preferenciami pre platformu osobných preferencií či „P3P“) nemá právne účinky, nie je možné sa naň spoliehať ako na zástupný dokument týchto Zásad a ani tieto Zásady žiadnym spôsobom nenahradzuje či neupravuje.

Tieto Zásady © 2008 The Coca-Cola Company. Všetky práva vyhradené.