Úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej akcie

„Coca-Cola Star Wars 2019“

pravidlá pre SR

Cieľom tohto dokumentu je stanoviť úplné a presné pravidlá akcie „Coca-Cola Star Wars 2019“ (ďalej ako

„akcia“ a/alebo „súťaž“) pre Slovenskú republiku (ďalej ako „Pravidlá“).

1. USPORIADATEĽ AKCIE, ORGANIZÁTOR AKCIE, TECHNICKÝ PARTNER AKCIE

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Coca-Cola Česká republika s.r.o., IČO: 25111299, so sídlom Praha 9 – Kyje, Českobrodská 1329, PSČ 198 21, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 50506 (ďalej taktiež ako „usporiadateľ“).

Organizátorom akcie je spoločnosť up brand activation, s. r. o., IČO: 25599062, so sídlom Porážka 206/4, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri na Krajskom súde v Brne, spisová značka C 35431 (ďalej taktiež ako „organizátor“).

Technickým partnerom akcie je spoločnosť NV Coca-Cola Services, sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brusel, Belgicko, VAT (DIČ): BE0462.525.791 (ďalej taktiež ako „technický partner“)

2. ČAS A MIESTO KONANIA AKCIE, SÚŤAŽNÉ VÝROBKY, MINCE A ŽETÓNY

1) Akcia sa koná v čase od 1. 11. 2019 9:00:01 hod. do 31. 1. 2020 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „Čas konania akcie“) na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky prostredníctvom súťažnej aplikácie Coca-Cola dostupnej na Google Play a Apple Appstore (ďalej taktiež ako „Aplikácia“), a to v sekcii Výhra - STAR WARS ICE BREAKER. Vlastníkom a prevádzkovateľom Aplikácie je technický partner.

Súťažiaci sa môže zapojiť (okrem splnenia nižšie uvedených podmienok) iba pri splnení predpokladu, že si v prvom kroku stiahne do svojho mobilného telefónu Aplikáciu. Mobilný telefón musí byť minimálne technickej úrovne: iOS 11, Android 5.

2) Akcia potrvá 92 súťažných dní, ktoré zodpovedajú 92 kalendárnym dňom.

3) Súťažné výrobky, ktorých nákup v čase konania súťaže je jednou z podmienok zapojenia sa do súťaže, sú produkty zo špeciálnej edície Star Wars Coca-Cola zero v týchto baleniach: plechovky 250ml, PET 500ml a 1750ml (ďalej ako „Súťažné výrobky“).

3. ÚČASTNÍCI AKCIE, SPÔSOB ZAPOJENIA SA DO AKCIE

1) Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 13 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní nasledovné podmienky:

a) kúpi si v čase konania akcie aspoň jeden Súťažný výrobok,

b) stiahne si do svojho mobilného telefónu Aplikáciu podľa pokynov uvedených na etikete Súťažného výrobku a vytvorí si v ňom účet podľa pokynov Aplikácie (ak už nemá Aplikáciu stiahnutú z predchádzajúcich súťaží, a teda má aj aktívny účet). Na vytvorenie účtu v Aplikácii musí zadať e-mail, meno používateľa (teda možno aj prezývku) a dátum narodenia kvôli overeniu veku, a

c) prostredníctvom Aplikácie načíta špeciálny promo kód z etikety Súťažného výrobku a/nebo zo stieracieho žrebu, ktorý bude premenený za Galaktické mince (Coca-Cola Zero 250 ml plechovka: 1 promo kód = 3 Galaktické mince; Coca-Cola Zero 500 ml: 1 promo kód = 3 Galaktické mince, Coca-Cola Zero 1750l: 1 promo kód = 1 Galaktická minca),

(ďalej ako „účastník“ alebo „súťažiaci“).

2) Načítaním promo kódu zo Súťažného výrobku a/nebo zo stieracieho žrebu v súlade s pokynmi vyššie a pokynmi udávanými Aplikáciou sa fyzická osoba stáva účastníkom akcie s povinnosťou dodržiavať tieto pravidlá.

Ak si fyzická osoba Aplikáciu do svojho mobilného telefónu iba nahrá a ďalej nerobí ďalšie kroky nutné pre účasť v súťaži, účastníkom súťaže sa nestáva, avšak v Aplikácii môže využívať aj iné jej funkcie či sekcie nesúvisiace so súťažou.

3) V prípade výhry osoby vo veku 13 – 15 rokov je vyžadovaný súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov výhercu, s pravidlami tejto akcie a súhlas s fyzickým prevzatím výhry neplnoletým výhercom, resp. s jej čerpaním, udelený zákonným zástupcom. Výherca mladší ako 16 rokov nebude môcť bez prítomnosti zákonného zástupcu výhru aktívne prevziať/čerpať.

4) Akcie sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere voči usporiadateľovi, organizátorovi a/alebo spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a organizácii tejto akcie.

4. AKO ZÍSKAŤ CENU

1) Základnou podmienkou účasti v akcii a získania ceny je načítanie QR kódu zo Súťažného výrobku, pričom dôjde k stiahnutiu Aplikácie do mobilného telefónu (alebo aplikáciu stiahnuť v Google Play Storu alebo Apple Appstoru). Potom súťažiaci zadá promo kód do Aplikácie a to konkrétne v sekcii Skenovať alebo Výhra, čím je vymení za Galaktické mince, ktoré potom premení za vstup do STAR WARS ICE BREAKER.

2) Opakovaná účasť v akcii je možná, pri každej účasti je nutné mať dostatok mincí, prípadne získať nové načítaním promo kódu z nového Súťažného výrobku a / alebo stieracieho žrebu.

3) Promo kódy zo Súťažných výrobkov budú platné len do 31.1.2020.

4) MINCE a DIAMANTY z letnej súťaže Coke Stories nemožno v tejto akcii použiť.

5. VÝHRY A SPÔSOB ICH URČENIA A ICH ODOVZDANIE

1) Súťažiaci v priebehu konania súťaže môže ním nazbierané Galaktické mince vymeniť za možnosť hrať o výhru.

2) Pre obe krajiny, kde súťaž prebieha, tj. Slovenskú republiku a Českú republiku je spolu 1000 výhier.

3) Každý súťažiaci môže do Aplikácie, sekcie STAR WARS ICE BREAKER vstúpiť opakovane, ak má dostatok Galaktických mincí. Pre jeden vstup je potrebné vždy dve Galaktickej mince. Každým vstupom sa mince postupne spotrebúvajú.

4) Výhra je založená na mechanike tzv. Šťastnej chvíľky. Súťažiaci sa stáva výhercom, ak vymení Galaktickej mince za vstup do sekcie STAR WARS ICE BREAKER v okamihu stanovenej šťastnej chvíľky alebo ako prvý po jej uplynutí.

Zoznam šťastných chvíľok pre jednotlivé súťažné dni je vopred stanovený a uložený u organizátora.

5) Každá šťastná chvíľka má priradenú konkrétnu výhru, výherca si výhru nevyberá.

6) Do súťaže sú vložené tieto výhry:

a. Powerbanka (100 ks, hodnota 18 eur za kus)

b. Mikina s kapucňu (100 ks, hodnota 30 eur za kus)

c. Tričko (300 ks, hodnota 8 EUR za kus)

d. Baseballová čiapka (400 ks, hodnota 6 EUR)

e. Rolltop batoh (100 ks, hodnota 27 eur)

Pri postupnom odoberaní výhier účastníkmi dochádza k úprave počtu výhier. Výhry z bodu 6.b., 6.c. a 6.d. sú k dispozícii vo viacerých veľkostiach, o aktuálne dostupných veľkostiach bude výherca alebo jeho zákonný zástupca informovaný v rámci procesu pridelenia výhry.

Komunikácia s výhercami

1) Každý súťažiaci, ktorý vyhrá, musí podľa pokynov v Aplikácii kontaktovať infolinku na e-mailovej adrese soutez@upagency.cz s cieľom potvrdiť nárok na výhru. V prípade, že výhercom bude osoba mladšia ako 16 rokov, musí infolinku kontaktovať jej zákonný zástupca.

2) Žiadna výhra nebude stanovená automaticky; predpokladom pre uplatnenie nároku na výhru je kontakt súťažiaceho, alebo v prípade detí vo veku 13 – 15 rokov v SR ich zákonného zástupcu, prostredníctvom infolinky na e-mailovej adrese.

3) K odoslaniu výhry, dôjde po tom, čo bude výherca alebo jeho zákonný zástupca prostredníctvom informovaného súhlasu informovaný o všetkých právach týkajúcich sa osobných údajov výhercov, ktoré výhercovia usporiadateľovi prostredníctvom infolinky poskytnú na účel zaslania výhry.

Spôsob odovzdania výhier

1) Výhry budú odosielané kuriérnou službou najneskôr do 1 mesiaca od ukončenia súťaže, teda do 29. 2. 2020

2) V prípade výhercu vo veku 13 – 15 rokov musí výhru prevziať jeho zákonný zástupca.

3) Účastníci nie sú oprávnení požadovať peňažité plnenie výmenou za ceny v akcii ani požadovať akékoľvek iné plnenia než tie, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách. Účasť v akcii ani ceny nie je možné vymáhať právnou cestou.

4) Ak si výhercovia v stanovenej lehote a na určenom mieste svoje ceny neprevezmú, ich nárok na cenu zanikáa usporiadateľ je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia.

5) Výhra je neprevoditeľná na inú osobu, výnimku predstavuje prevzatie výhry zákonným zástupcom (pozri vyššie). Výhry sú nepredajné, v prípade zistenia zneužitia výhier, bude účastník vylúčený z ďalšej účasti na súťaži.

6. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Po celý čas hernej časti akcie usporiadateľ nespracúva osobné údaje účastníkov. Všetky údaje, ktoré účastníci používajú v priebehu použitia Aplikácie, sú nutné pre technickú funkčnosť Aplikácie, bez ktorej inštalácie do mobilného telefónu nie je účasť v súťaži možná. Podrobnosti týkajúce sa použitia Aplikácie a spracúvania osobných údajov v rámci Aplikácie sú v Aplikácii v sekcii Nastavenie.

2) Až v okamihu, keď sa účastník stane výhercom výhry, o čom ho Aplikácia vyrozumie, musí účastník starší ako 16 rokov alebo zákonný zástupca výhercu vo veku 13 – 15 rokov kontaktovať infolinku podľa pokynov v Aplikácii, aby bol výhercovi nárok na výhru potvrdený. Počas tohto potvrdenia výhry poskytne (i) výherca vo veku 16 rokov a starší alebo (ii) v prípade výhercu vo veku 13 – 15 rokov jeho zákonný zástupca usporiadateľovi informovaný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu dátum narodenia, e- mailová adresa, meno a priezvisko, platná doručovacia adresa, telefonický kontakt.

Účelom spracúvania osobných údajov výhercov je komunikácia s výhercami súťaže, popr. ich zákonnými zástupcami. Obdobie spracúvania je počas súťaže a jej vyhodnotenia, následne budú tieto osobné údaje zlikvidované.

3) Osobné údaje účastníkov, popr. zákonných zástupcov v rozsahu vyššie uvedenom bude spracúvať usporiadateľ, ako prevádzkovateľ osobných údajov, a organizátorom a technickým správcom, ako

sprostredkovateľmi, na základe súhlasu daného výhercami (či ich zákonnými zástupcami) pri potvrdení nároku na výhru.

4) Účastník súťaže, popr. zákonný zástupca neplnoletého výhercu má právo súhlas kedykoľvek odvolať na e- mailovej adrese soutez@upagency.cz a právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, poprípade obmedzenie spracúvania, právo na námietku proti spracúvaniu, právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

5) Predmetný súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje účastník či zákonný zástupca účastníka slobodne, dobrovoľne, ničím nepodmienene a informovane po oboznámení sa s vyššie uvedenými informáciami o spracúvaní osobných údajov.

7. ĎALŠIE USTANOVENIA

1) Účastník akcie bude vylúčený v prípade, že organizátor alebo usporiadateľ zistí, prípadne bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k podvodnému alebo nekalému konaniu zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, eventuálne ku konaniu, ktoré nezodpovedá pravidlám fair play alebo pravidlám tejto akcie.

2) Účastníci nemajú nárok na preplatenie výhry v peniazoch alebo inú kompenzáciu.

8. INFOLINKA

Otázky k súťaži je možné zasielať v rámci súkromnej správy na soutez@upagency.cz alebo telefonicky na čísle +421 903 770 775.

9. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA, OSTATNÉ USTANOVENIA

1) Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho voľného uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa akcie.

2) Usporiadateľ si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, prerušiť, akokoľvek zmeniť alebo zrušiť akciu bez akejkoľvek náhrady z dôvodov hodných zvláštneho zreteľa po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach www.coca-cola.sk.

3) Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť Aplikácie či akékoľvek technické ťažkosti Aplikácie počas konania súťaže, ktorá bude mať za následok napr. to, že sa účastníkovi nenačítajú všetky Galaktické mince, ktoré počas akcie získal.

4) Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby výhier ani za prípadnú ujmu, ktorú by účastníci event. utrpeli v priebehu čerpania výhry. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom akcie žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

5) Organizátor a usporiadateľ akcie nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom akcie alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, respektíve nevyužitím výhry.

6) Výňatky z týchto úplných Pravidiel či skrátené pravidlá akcie uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto akcie. Jediným právne záväzným dokumentom k akcii sú tieto úplné Pravidlá.

7) Zobrazenia na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusia presne zodpovedať ich skutočnej podobe.

8) Úplné pravidlá tejto akcie sú k dispozícii na www.coca-cola.sk. Všetci účastníci akcie sú týmito pravidlami viazaní.

9) Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom.

 

V Prahe dňa 25. októbra 2019

 

Usporiadateľ:   Coca-Cola Česká republika, s.r.o.