Classified - Confidential

Úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej akcie

„Coca-Cola Vyhraj lístky na koncerty a ďalšie hudobné ceny“

pravidlá pre SR

úprava z 17. júna 2020

Cieľom tohto dokumentu je stanoviť úplné a presné pravidlá akcie „Coca-Cola Vyhraj lístky na koncerty a

ďalšie hudobné ceny“ (ďalej ako „akcia“ a/alebo „súťaž“) pre Slovenskú republiku (ďalej ako „Pravidlá“).

 

1. USPORIADATEĽ AKCIE, ORGANIZÁTOR AKCIE, TECHNICKÝ PARTNER AKCIE

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Coca-Cola Česká republika s.r.o., IČO: 25111299, so sídlom Praha 9 – Kyje,

Českobrodská 1329, PSČ 198 21, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe,

spisová značka C 50506 (ďalej taktiež ako „usporiadateľ“).

Organizátorom akcie je spoločnosť up brand activation, s. r. o., IČO: 25599062, so sídlom Porážka 206/4, 602 00

Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri na Krajskom súde v Brne, spisová značka C 35431 (ďalej

taktiež ako „organizátor“).

Technickým partnerom akcie je spoločnosť NV Coca-Cola Services, sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brusel,

Belgicko, VAT (DIČ): BE0462.525.791 (ďalej taktiež ako „technický partner“)

 

2. ČAS A MIESTO KONANIA AKCIE, SÚŤAŽNÉ VÝROBKY, MINCE

1) Akcia sa koná v čase od 15. 03. 2020 9:00:01 hod. do 31. 08. 2020 17:00:00 hod. vrátane (ďalej len „Čas

konania akcie“) na území Slovenskej republiky prostredníctvom súťažnej aplikácie Coca-Cola dostupnej

na Google Play a Apple Appstore (ďalej taktiež ako „Aplikácia“), a to v sekcii Výhra - Hraj o hudobné

ceny. Vlastníkom a prevádzkovateľom Aplikácie je technický partner.

Súťažiaci sa môže zapojiť (okrem splnenia nižšie uvedených podmienok) iba pri splnení predpokladu, že si

v prvom kroku stiahne do svojho mobilného telefónu Aplikáciu. Mobilný telefón musí byť minimálne technickej

úrovne: iOS 11, Android 5.

2) Akcia potrvá 170 súťažných dní, ktoré zodpovedajú 170 kalendárnym dňom.

3) Súťažné výrobky, ktorých nákup v čase konania súťaže je jednou z podmienok zapojenia sa do súťaže, sú

produkty zo špeciálnej hudobnej edície Coca-Cola original taste, špeciálnej hudobnej edície Coca-Cola zero

cukru, špeciálnej hudobnej edície Fanta Orange a špeciálnej hudobnej edície Sprite v balení 500 ml PET a 250

ml CAN (ďalej ako „Súťažné výrobky“).

 

3. ÚČASTNÍCI AKCIE, SPÔSOB ZAPOJENIA SA DO AKCIE

1) Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 13 rokov s adresou pre doručovanie na území

Slovenskej republiky, ktorá splní nasledovné podmienky:

a) kúpi si v čase konania akcie aspoň dva Súťažné výrobky,

b) stiahne si do svojho mobilného telefónu Aplikáciu podľa pokynov uvedených na etikete Súťažného výrobku

a vytvorí si v ňom účet podľa pokynov Aplikácie (ak už nemá Aplikáciu stiahnutú z predchádzajúcich súťaží,

a teda má aj aktívny účet). Na vytvorenie účtu v Aplikácii musí zadať e-mail, meno používateľa (teda možno

aj prezývku) a dátum narodenia kvôli overeniu veku, a

c) prostredníctvom Aplikácie načíta špeciálny promo kód zo Súťažného výrobku (z vrchnáčika alebo pliešku k

otvoreniu plechovky), ktorý bude premenený vždy na 1 mincu (ďalej ako „účastník“ alebo „súťažiaci“).

2) Načítaním promo kódu zo Súťažného výrobku v súlade s pokynmi vyššie a pokynmi udávanými Aplikáciou sa

fyzická osoba stáva účastníkom akcie s povinnosťou dodržiavať tieto pravidlá.

Ak si fyzická osoba Aplikáciu do svojho mobilného telefónu iba nahrá a ďalej nerobí ďalšie kroky nutné pre

účasť v súťaži, účastníkom súťaže sa nestáva, avšak v Aplikácii môže využívať aj iné jej funkcie či sekcie

nesúvisiace so súťažou. Napr. nahrávať, zdieľať a lajkovať fotografie, vďaka čomu zbiera diamanty, ktoré

môže použiť v nasledujúcich akciách.

Classified - Confidential

3) V prípade výhry osoby vo veku 13 až 15 rokov je vyžadovaný súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním

osobných údajov výhercu, s pravidlami tejto akcie a súhlas s fyzickým prevzatím výhry neplnoletým výhercom,

resp. s jej čerpaním, udelený zákonným zástupcom. Výherca vo veku 13 až 15 rokov nebude bez tohto súhlasu

moci v akcii vyhrať.

4) Akcie sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere voči usporiadateľovi,

organizátorovi a/alebo spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a organizácii tejto akcie.

 

4. AKO ZÍSKAŤ CENU

1) Základnou podmienkou účasti v akcii a získania ceny je načítanie QR kódu zo Súťažného výrobku, pričom

dôjde k stiahnutiu Aplikácie do mobilného telefónu (alebo aplikáciu stiahnuť v Google Play Storu alebo Apple

Appstoru). Potom súťažiaci zadá promo kód zo Súťažného výrobku do Aplikácie, čím jej vymení za mincu.

Mince potom premení za vstup do hry Hraj o hudobné ceny, pre každý vstup je potrebné použiť 2 mince.

2) Opakovaná účasť v akcii je možná, pri každej účasti je nutné mať dostatok mincí, prípadne získať nové

načítaním promo kódu z nového Súťažného výrobku.

3) Promo kódy zo Súťažných výrobkov špeciálnej hudobnej edície sú platné do 31.12.2020, potom ich platnosť

pominie. Promo kódy zo Súťažných výrobkov špeciálne hudobné edície možno využiť v tejto Akcii len po dobu

konania akcie.

4) GALAKTICKÉ MINCE a DIAMANTY získané z predchádzajúcich súťaží v Aplikácii nie je možné v tejto akcii

použiť. MINCE, získané v predchádzajúcich súťažiach možno v tejto akcii využiť.

 

5. VÝHRY A SPÔSOB ICH URČENIA A ICH ODOVZDANIE

1) Súťažiaci v priebehu konania súťaže môže ním nazbierané mince vymeniť za možnosť hrať o výhru.

2) Do súťaže je vložených celkom 432 výhier pre účastníkov zo Slovenské republiky.

3) Každý súťažiaci môže do hry Hraj o hudobné ceny vstúpiť opakovane, ak má dostatok mincí. Pre jeden vstup

sú potrebné vždy dve mince. Každým vstupom sa mince postupne spotrebúvajú.

4) Výhra je založená na mechanike tzv. Šťastnej chvíľky. Súťažiaci sa stáva výhercom, ak vymení mince za vstup

do hry Hraj o hudobné ceny v okamihu stanovenej šťastnej chvíľky alebo ako prvý po jej uplynutí.

5) Šťastné chvíľky pre jednotlivé súťažné dni sú generované náhodne automatickým mechanizmom v Aplikácii.

6) Každá šťastná chvíľka má priradenú konkrétnu výhru, výherca si výhru nevyberá.

7) Do súťaže sú vložené tieto výhry v uvedených počtoch:

 

 

Classified - Confidential

V termíne 18.6.-19.6.2020 môže nastať krátkodobý výpadok v sekcii výhra v súvislosti s technickými úpravami

Aplikácie, ktorý nebude mať vplyv na počet šťastných chvíľ v súťaži.

Slúchadlá a reproduktory, teda výhry z tabuľky pod písmenami a) - i) a n) budú výhercom alebo zákonným

zástupcom dodané vo farbe podľa aktuálnych skladových možností dodávateľa. V prípade nedostupnosti daného

typu výhry môže byť výhercovi určený podobný typ výhry v adekvátnej hodnote, o čom bude pred odoslaním výhry

informovaný infolinkou.

Vstupenky na festivaly, teda výhry z tabuľky pod písmenami k) a l) sú na základe rozhodnutia usporiadateľa akcie

vzhľadom k obmedzeniu organizovanie hromadných akcií v Slovenskej republike nahradené voucherom na nákup

vstupeniek na hudobné akcie v hudobnej sieti Ticketportal. V prípade výhry z tabuľky pod bodom k) dostane výherca

ako náhradu voucher na nákup u Ticketportal SK v celkovej hodnote 80 Euro. V prípade výhry z tabuľky pod bodom

l) dostane výherca ako náhradu voucher na nákup u Ticketportal SK v celkovej hodnote 160 Euro. Súčasťou výhry

nie sú ďalšie náklady, napr. náklady na cestu na akciu.

8) Jeden účastník môže v akcii vyhrať najviac 14 výhier, teda každý typ výhry, pozri vyššie uvedená tabuľka, iba

raz.

Komunikácia s výhercami

1) Každý súťažiaci, ktorý vyhrá, musí sám za seba podľa pokynov v Aplikácii kontaktovať infolinku na e-mailovej

adrese soutez@upagency.cz s cieľom potvrdiť nárok na výhru. V prípade, že výhercom bude osoba mladšia

ako 16 rokov, musí infolinku kontaktovať jej zákonný zástupca. Výherca, resp. odosielateľ nie je oprávnený

infolinke oznamovať informácie o tretej osobe, prípadne komunikovať za tretiu osobu, požadovať prevod výhry

na tretiu osobu. V tomto prípade sa jedná o porušenie týchto pravidiel akcie a výhercu a odosielateľ budú zo

súťaže vylúčení.

2) Žiadna výhra nebude stanovená automaticky; predpokladom pre uplatnenie nároku na výhru je kontakt

súťažiaceho, alebo v prípade detí vo veku 13 – 15 rokov v SR ich zákonného zástupcu, prostredníctvom

infolinky. V prvom kroku je potrebné nahlásiť výherný kód a typ výhry. Ku komunikácii s infolinkou treba využiť

rovnaký e-mail, ku ktorému výherca registroval svoj účet v Aplikácii. V prípade komunikácie zákonného

zástupcu uvádza zákonný zástupca aj registračný e-mail dieťaťa v Aplikácii.

3) K odoslaniu výhry, dôjde po tom, čo bude výherca alebo jeho zákonný zástupca prostredníctvom

informovaného súhlasu informovaný o všetkých právach týkajúcich sa osobných údajov výhercov, ktoré

výhercovia usporiadateľovi prostredníctvom infolinky poskytnú na účel zaslania výhry.

 

Spôsob odovzdania výhier

1) Výhry z tabuľky pod písmenami a) - i) a n) budú zasielané kuriérskou službou priebežne, najneskôr do 1

mesiaca od ukončenia súťaže, teda do 30. 09. 2020.

2) Výhry z tabuľky pod písmenami j) a m) budú zasielané elektronicky e-mailom priebežne, najneskôr do 1

mesiaca od ukončenia súťaže, teda do 30. 09. 2020.

3) Výhry z tabuľky pod písmenami k) a l) budú zasielané elektronicky e-mailom priebežne, najneskôr do 1 mesiaca

od ukončenia súťaže, teda do 30. 09. 2020.

4) V prípade výhercu vo veku 13 – 15 rokov musí výhru prevziať jeho zákonný zástupca, ktorý je zodpovedný za

čerpanie výhry.

5) Výherca je povinný uviesť všetky požadované údaje správne a úplne, v opačnom prípade usporiadateľ nemôže

garantovať doručenie výhry. V prípade uvedenia chybnej adresy výhercom nezodpovedá usporiadateľ za

stratu či chybné dodanie zásielky a nie je povinný zabezpečiť náhradné plnenie v podobe novej výhry či

peňažného plnenia.

6) Účastníci nie sú oprávnení požadovať peňažité plnenie výmenou za ceny v akcii ani požadovať akékoľvek iné

plnenia než tie, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách. Účasť v akcii ani ceny nie je možné vymáhať právnou

cestou.

7) Ak si výhercovia v stanovenej lehote a na určenom mieste svoje ceny neprevezmú, ich nárok na cenu zaniká

a usporiadateľ je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia. V prípade, že sa výherca nezúčastní

festivalu / koncertu, výhra v podobe vstupeniek prepadá a nie je možné požadovať náhradné plnenie.

Classified - Confidential

8) Výhra je neprevoditeľná na inú osobu, výnimku predstavuje prevzatie výhry zákonným zástupcom (pozri

vyššie). Výhry sú nepredajné, v prípade zistenia zneužitia výhier, bude účastník vylúčený z ďalšej účasti na

súťaži.

6. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Po celý čas hernej časti akcie usporiadateľ nespracúva osobné údaje účastníkov. Všetky údaje, ktoré účastníci

používajú v priebehu použitia Aplikácie, sú nutné pre technickú funkčnosť Aplikácie, bez ktorej inštalácie do

mobilného telefónu nie je účasť v súťaži možná. Podrobnosti týkajúce sa použitia Aplikácie a spracúvania

osobných údajov v rámci Aplikácie sú v Aplikácii v sekcii Nastavenie.

2) Až v okamihu, keď sa účastník stane výhercom výhry, o čom ho Aplikácia vyrozumie, musí účastník starší ako

16 rokov alebo zákonný zástupca výhercu vo veku 13 – 15 rokov kontaktovať infolinku podľa pokynov

v Aplikácii, aby bol výhercovi nárok na výhru potvrdený. Počas tohto potvrdenia výhry poskytne (i) výherca

vo veku 16 rokov a starší alebo (ii) v prípade výhercu vo veku 13 – 15 rokov jeho zákonný zástupca

usporiadateľovi informovaný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu dátum narodenia, emailová

adresa, meno a priezvisko, platná doručovacia adresa, telefonický kontakt.

Účelom spracovania osobných dát výhercov je komunikácia s výhercami súťaže, popr. ich zákonnými

zástupcami. Doba spracovania je doba nevyhnutne potrebná pre vyhodnotenie súťaže, maximálne 1 rok,

následne budú tieto osobné údaje z likvidované.

3) Osobné údaje účastníkov, popr. zákonných zástupcov v rozsahu vyššie uvedenom bude spracúvať

usporiadateľ, ako prevádzkovateľ osobných údajov, a organizátorom a technickým správcom, ako

sprostredkovateľmi, na základe súhlasu daného výhercami (či ich zákonnými zástupcami) pri potvrdení nároku

na výhru.

4) Účastník súťaže, popr. zákonný zástupca neplnoletého výhercu má právo súhlas kedykoľvek odvolať na emailovej

adrese soutez@upagency.cz a právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo

vymazanie, poprípade obmedzenie spracúvania, právo na námietku proti spracúvaniu, právo na prenositeľnosť

týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

5) Predmetný súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje účastník či zákonný zástupca účastníka slobodne,

dobrovoľne, ničím nepodmienene a informovane po oboznámení sa s vyššie uvedenými informáciami

o spracúvaní osobných údajov.

 

7. ĎALŠIE USTANOVENIA

1) Účastník akcie bude vylúčený v prípade, že organizátor alebo usporiadateľ zistí, prípadne bude mať oprávnené

podozrenie, že došlo k podvodnému alebo nekalému konaniu zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby,

ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, eventuálne ku konaniu, ktoré nezodpovedá pravidlám

fair play alebo pravidlám tejto akcie.

2) Účastníci nemajú nárok na preplatenie výhry v peniazoch alebo inú kompenzáciu.

 

8. INFOLINKA

Otázky k súťaži je možné zasielať na soutez@upagency.cz alebo telefonicky na čísle +421 903 770 775. Infolinka

je v prevádzke v pracovné dni v čase 9:00 - 17:00.

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA, OSTATNÉ USTANOVENIA

1) Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho voľného uváženia o všetkých otázkach týkajúcich

sa akcie.

2) Usporiadateľ si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, prerušiť, akokoľvek zmeniť alebo zrušiť akciu bez akejkoľvek

náhrady z dôvodov hodných zvláštneho zreteľa po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webových

stránkach www.coca-cola.sk.

3) Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť Aplikácie či akékoľvek

technické ťažkosti Aplikácie počas konania súťaže, ktorá bude mať za následok napr. to, že sa účastníkovi

nenačítajú všetky mince, ktoré počas akcie získal.

4) Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby výhier ani za prípadnú ujmu, ktorú by účastníci event.

utrpeli v priebehu čerpania výhry. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom akcie žiadne iné záväzky

Classified - Confidential

a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto

pravidlách.

5) Organizátor a usporiadateľ akcie nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi

poskytnutými účastníkom akcie alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa,

respektíve nevyužitím výhry.

6) Výňatky z týchto úplných Pravidiel či skrátené pravidlá akcie uvedené na reklamných a propagačných

materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto akcie. Jediným právne

záväzným dokumentom k akcii sú tieto úplné Pravidlá.

7) Zobrazenia na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusia presne

zodpovedať ich skutočnej podobe. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť výhry aj ich počet.

8) Úplné pravidlá tejto akcie sú k dispozícii na www.coca-cola.sk. Všetci účastníci akcie sú týmito pravidlami

viazaní.

9) Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym

zákonníkom.

V Prahe dňa 12. júna 2020

Usporiadateľ: Coca-Cola Česká republika, s.r.o.