Podmienky používania

Informácie o webe


Materiály na tejto webovskej stránke sú chránené autorským právom spoločnosti Coca-Cola. Všetky práva sú vyhradené. Všetky materiály sa môžu používať iba pre nekomerčné osobné účely.

Podmienky uvedené nižšie, ako aj všetky ostatné zákony a predpisy, ktoré sa týkajú internetovej alebo webovskej stránky platia pre všetkých užívateľov stránky.

Spoločnosť Coca-Cola vedie túto stránku pre svoju osobnú zábavu, informáciu, vzdelávanie a komunikáciu. Materiál zobrazený na tejto stránke si môžete zaviesť do vášho počítača za účelom nekomerčného, osobného použitia pod podmienkou, že budete rešpektovať všetky autorské práva a ostatné upozornenia na vlastnícke práva uvedené v týchto materiáloch. Nesmiete však šíriť, meniť, prenášať, opätovne používať, posielať ďalej alebo používať obsah stránky pre verejné alebo komerčné účely bez písomného súhlasu spoločnosti Coca-Cola.

Váš prístup k stránke a jej používanie podliehajú aj nasledujúcim podmienkam a všetkým použiteľným zákonom. Tým, že si otvoríte a budete si prezerať stránku, akceptujete bez obmedzenia a výhrad uvedené podmienky a potvrdzujete, že všetky ostatné dohody medzi vami a spoločnosťou Coca-Cola v súvislosti s predmetom tejto zmluvy sa rušia.

Podmienky

1.     Mali by ste predpokladať, že všetko, čo uvidíte alebo si prečítate na tejto stránke, je chránené autorským právom, pokiaľ nie je uvedené inak, a nesmie sa používať inak než spôsobom definovaným v týchto podmienkach alebo v texte na tejto stránke bez písomného súhlasu spoločnosti Coca-Cola. Spoločnosť Coca-Cola neručí za to, že použitím materiálov zobrazených na stránke neporušíte práva tretích osôb, ktoré nie sú vlastnené ani príbuzné so spoločnosťou Coca-Cola.

2.     Aj keď spoločnosť Coca-Cola vynakladá dostatočné úsilie na to, aby na stránke uverejňovala presné a aktuálne informácie, spoločnosť Coca-Cola neposkytuje žiadnu záruku na ich presnosť. Spoločnosť Coca-Cola súčasne nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby alebo nedostatky v obsahu tejto stránky.

3.     Stránku používate na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Coca-Cola, jej vedúci pracovníci ani riaditelia, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agentúry ani žiadna iná strana podieľajúca sa na tvorbe, výrobe alebo dodaní stránky nie sú zodpovední za priame, náhodné, následné, nepriame alebo trestné škody vyplývajúce z vášho prístupu k tejto stránke alebo z jej použitia. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, celý obsah tejto stránky je vám poskytnutý „AKO TAKÝ“ BEZ AKEJKOĹVEK ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTENE ALE NIE OBMEDZENE NA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIE PRÁV. Spoločnosť Coca-Cola súčasne nepreberá žiadnu zodpovednosť a nebude zodpovedná za žiadne škody alebo vírusy, ktoré môžu napadnúť váš počítač alebo iný majetok v dôsledku vášho prístupu, použitia alebo prezerania si tejto stránky, alebo vášho zavedenia materiálov, dát, textu, obrázkov, obrazu alebo zvuku z tejto stránky do vášho počítača.

4.     Všetky správy alebo materiály, ktoré pošlete na stránku elektronickou poštou alebo onak, sa budú považovať za nedôverné a nemajetkové. Všetko, čo prenesiete alebo pošlete, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Coca-Cola alebo jej pridružených spoločností a môže sa použiť pre ľubovoľný účel. Okrem toho, spoločnosť Coca-Cola môže použiť všetky nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v ktorejkoľvek správe, ktorú pošlete na stránku, na ľubovoľný účel. Prostredníctvom použitia tejto stránky môžete poskytnúť a/alebo spoločnosť Coca-Cola môže získať určité obmedzené informácie pre ľubovoľný účel podľa vlastného uváženia.

5.     Obrázky ľudí alebo miest zobrazené na stránke sú vlastníctvom spoločnosti Coca-Cola alebo sa používajú so súhlasom spoločnosti Coca-Cola. Používanie týchto obrázkov vami alebo inou vami oprávnenou osobou je zakázané, pokiaľ ho špeciálne neumožňujú tieto podmienky, alebo ak inde na tejto stránke nie je poskytnuté špeciálne povolenie pre tento účel.

6.     Obchodné značky, logá a servisné značky (kolektívne označované ako „obchodné značky“ zobrazené na stránke sú registrovanými a neregistrovanými značkami spoločnosti Coca-Cola a iných spoločností. Nič na tejto stránke sa nesmie považovať za udelenie, ako dôsledok, prekážkou žalobného nároku alebo inak, licencie alebo práva na použitie obchodnej značky zobrazenej na stránke bez písomného súhlasu spoločnosti Coca-Cola alebo tretej strany, ktorá môže vlastniť obchodné značky zobrazené na stránke. Použitie obchodných značiek zobrazených na stránke alebo iného obsahu tejto stránky iným spôsobom, než je uvedené v týchto podmienkach, je prísne zakázané.

7.     Spoločnosť Coca-Cola nerevidovala všetky strany spojené s touto stránkou a nie je zodpovedná za obsah iných stránok spojených s touto stránkou. Vaše spojenie s touto stránkou alebo inými stránkami je na vaše vlastné riziko a bez povolenia spoločnosti Coca-Cola.

8.     Hoci spoločnosť Coca-Cola môže z času na čas monitorovať alebo sledovať diskusie, rozhovory, poštu, prenosy, bulletiny a podobné umiestnenia na stránke, nie je povinná robiť to a nepreberá žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z obsahu takýchto umiestnení, ani za žiadne chyby, urážky, nactiutŕhanie, ohováranie, opomenutie, nepravdivosť, obscénnosť, pornografiu, zneuctenie, nebezpečenstvo alebo nepresnosť informácií v rámci takýchto umiestnení na stránke. Nesmiete posielať ani prenášať žiadne nezákonné, výhražné, nactiutŕhačské, ohováračské, obscénne, škandalózne, hanebné, pornografické alebo zneucťujúce materiály ani materiály, ktoré by mohli tvoriť alebo povzbudzovať k správaniu, ktoré by sa mohlo považovať za trestný čin, viesť k vzniku občianskej zodpovednosti alebo inak porušiť zákon.

9.     Software a iné materiály z tejto stránky môžu podliehať aj vývoznej kontrole USA. Zákony o vývoznej kontrole USA zakazujú vývoz niektorých technických údajov a softwaru na niektoré územia. Spoločnosť Coca-Cola (vás) neoprávňuje k tomu, aby ste zaviedli alebo vyviezli software alebo technické údaje z tejto stránky do krajiny, zakázanej vývoznými zákonmi Spojených štátov.

10.  Cookies. Cookies sú dáta, ktoré webový server prenáša do počítača určitého užívateľa za účelom uschovávania záznamov. Cookies sú štandardným prvkom v tomto odbore využívaným väčšinou webových stránok a pomáhajú uľahčiť neprerušený prístup užívateľa k určitej webovej stránke a jej využívanie. Cookies nevyvolávajú poškodenie systémov vášho počítača ani vašich súborov a iba tá webová stránka, ktorá príslušný súbor cookie preniesla do vášho počítača, môže tento súbor cookie čítať, meniť alebo vymazávať. Ak informácie získané prostredníctvom cookies nechcete, vo väčšine prehľadávačov existujú jednoduché postupy, ktoré vám umožnia existujúce cookies vymazať, automaticky ich odmietnuť alebo vám ponúknu možnosť odmietnutia alebo prijatia prenosu určitých cookies do vášho počítača. Je však potrebné pamätať na to, že odmietnutie cookies vám môže sťažiť alebo znemožniť využívanie častí stránky.

11.  Pixel Tags. Stránka môže využívať takzvané "pixel tags" (pixelové značky), "web beacons" (webové signálky), "clear GIFs" (voľné GIF) alebo podobné prostriedky (spoločne "Pixel Tags") na získavanie súhrnných štatistík o využívaní stránky a úrovni ohlasu. Pixel Tags nám umožňujú počítať užívateľov, ktorí navštívili určité časti stránky, poskytovať značkové služby a pomáhať pri hodnotení účinnosti propagačných alebo reklamných kampaní. Pri použití v HTML formátovaných e-mailových správach môžu Pixel Tags informovať odosielateľa o tom, či a kedy bol e-mail otvorený.

12.  Spoločnosť Coca-Cola môže kedykoľvek revidovať tieto podmienky aktualizáciou tejto správy. Všetky takéto revízie sú pre vás záväzné.

Copyright Spoločnosť Coca-Cola. Všetky práva vyhradené.