VYHRAJ ZÁJAZD KAŽDÝ TÝŽDEŇ!

 

Súťaž prebehne od 5. 6. 2017 00:00:01 hod do 31. 8. 2017 23:59:59 hod na území Českej republiky a Slovenska. Na získanie výhry uschovaj viečko s výherným kódom. 

 

 

Kúp minimálne jeden súťažný produkt (Coca-Cola 0,5L PET, Coca-Cola zero 0,5L PET, Fanta 0,5L PET alebo Sprite 0,5L PET) a zapoj sa do súťaže o zájazd. Nájdi kód pod viečkom súťažných produktov a viečko si uschovaj. Od 5. 6. 2017 do 31. 8. 2017 rozdáme jeden zájazd pre 2 osoby týždenne! 

 

 

 

Viac informácií a kompletné pravidlá súťaže vrátane špecifikácie zájazdu nájdeš od 5. 6. 2017 na www.coca-cola.sk. Zatiaľ si uschovaj viečko s výherným kódom. 

 

Do súťaže sa môžu zapojiť osoby staršie ako 15 rokov s pobytom na území ČR alebo SR. Osoby vo veku 15 – 18 rokov sa môžu do súťaže zapojiť iba so súhlasom zákonného zástupcu, ktorý je potrebné preukázať. 

 

Infolinka: +421 903 770 775, soutez@upagency.cz, od 5. 6. 2017 do 31. 8. 2017 v pracovných dňoch 9.00 – 17.00 hod.

 

ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL

 

Úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej akcie

Vyhraj zájazd každý týždeň!“

pravidlá pre SR

 

 

Cieľom tohto dokumentu je stanovenie úplných a presných pravidiel akcie „Vyhraj zájazd každý týždeň!“ (ďalej len „akcia“) pre Slovenskú republiku.

 

1. USPORIADATEĽ AKCIE

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Coca-Cola Česká republika s.r.o., IČO: 25111299, so sídlom Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1329, PSČ 198 21, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 50506, Česká republika (ďalej len „usporiadateľ“).

 

2. ORGANIZÁTOR AKCIE

Organizátorom akcie je spoločnosť up brand activation, s. r. o., so sídlom Porážka 206/4, 602 00 Brno, IČO: 25599062, zapísaná v obchodnom registri Krajským súdom v Brne, spisová značka C 35431, Česká republika (ďalej ako „organizátor“).

 

3. TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Prevádzkovateľom súťažného online systému je spoločnosť Mayer/McCann Erickson, s. r. o., IČO 31374093 Dúbravská cesta 2, 851 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „technický partner akcie 1“).

Realizátorom – dodávateľom výher je cestovná kancelária Tumlare Corporation Czech Republic s.r.o., IČO: 26186489, so sídlom Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej aj ako „technický partner akcie 2“).

 

4. OBDOBIE A MIESTO KONANIA AKCIE

Akcia sa koná v čase od 5. 6. 2017 00:00:01 hod. do 31. 8. 2017 23:59:59 hod. vrátane na území Českej republiky a Slovenskej republiky v miestach predaja súťažných nápojov.

 

5. ÚČASTNÍCI AKCIE

Na akcii sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá kúpi v období konania akcie aspoň jeden súťažný nápoj Coca-Cola so súťažnou etiketou, uschová si súťažnú etiketu a viečko s unikátnym kódom a zaregistruje sa podľa inštrukcií na www.coca-cola.sk (ďalej len „účastník“).

V prípade výhry osoby vo veku 15 – 18 rokov je vyžadovaný (písomný) súhlas zákonného zástupcu s pravidlami tejto akcie a fyzické prevzatie výhry zákonným zástupcom či opatrovníkom. Neplnoletému výhercovi bez prítomnosti zákonného zástupcu/opatrovníka nebude výhra odovzdaná.

Na akcii sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k usporiadateľovi a/alebo spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a organizácii akcie. Účasť na akcii je dobrovoľná.

 

6. AKO ZÍSKAŤ CENU

Základnou podmienkou účasti na akcii a získania ceny je kúpa aspoň 1 ks nápojov so súťažnou etiketou Coca-Cola 0,5 l, Coca-Cola Zero 0,5 l, Fanta 0,5 l alebo Sprite 0,5 l balenie (ďalej len „súťažné nápoje“) v období konania akcie a ďalej uschovanie súťažnej etikety a súťažného viečka s unikátnym kódom zo súťažného nápoja pre preukázanie nároku na výhru (ďalej len „súťažná etiketa/viečko“).

Podľa pokynov na vnútornej strane súťažnej etikety si zákazník na webe www.coca-cola.sk cez online súťažný systém vyberie zájazd, o ktorý chce súťažiť. Zaregistruje tu svoj unikátny kód zo súťažného viečka a vyplní kontaktný e-mail a svoj vek. Po registrácii a zadaní súťažného kódu na webe dostane na webe ihneď automatickú odpoveď, či vyhral daný zájazd, alebo nie.

Kúpou súťažných nápojov, uschovaním súťažnej etikety a súťažného viečka s unikátnym kódom, výberom zájazdu a registráciou kódu na www.coca-cola.sk sa stáva zákazník účastníkom akcie s povinnosťou dodržiavať stanovené pravidlá.

Opakovaná účasť na akcii je možná, vždy je však nevyhnutné registrovať nový kód zo súťažného produktu z viečka súťažných nápojov.

Všetky súťažné viečka, z ktorých bol zadaný súťažný kód, je potrebné uschovať pre následné preukázanie nároku na výhru. Unikátny súťažný kód je možné vždy použiť iba raz.

 

7. SÚŤAŽNÉ KOLO

Akcia má celkovo 13 súťažných kôl, každý kalendárny týždeň je 1 súťažné kolo. Každé súťažné kolo trvá vždy najviac 168 hodín, začína sa vždy v pondelok o 0:00:01 (1. sekundou prvého dňa súťažného kola) a končí sa najneskôr v nedeľu (resp. posledné súťažné kolo vo štvrtok) o 23:59:59 (59. minútou a 59. sekundou posledného dňa súťažného kola).

Jednotlivé súťažné kolo je ukončené vo chvíli, keď je do súťažného systému registrovaný platný unikátny kód účastníka, ktorý urobí jeho registráciu ako prvý po tom, keď nastane okamih šťastnej chvíľky podľa bodu 8 týchto Pravidiel.

Ďalšie súťažné kolo sa začne vždy o 0:00:01 hod. nasledujúceho pondelka.

 

8. VÝHRY A SPÔSOB ICH URČENIA

Usporiadateľ venoval do súťaže:

  • 13 zájazdov pre 2 osoby – letecký zájazd obsahuje pobyt v 4* hoteli do výhercom zvolenej destinácie na 7 nocí pre 2 osoby vrátane polpenzie a cestovného poistenia + spiatočné letenky.

Ostatné náklady spojené s čerpaním zájazdu, takisto aj daňové povinnosti s výhrou prípadne spojené hradí výherca.

Konkrétny prehľad zájazdov, ich hodnôt, a súťažných kôl, v ktorých je možné o ne hrať, je uvedený v prílohe č. 1 týchto pravidiel.

Odlety na zájazd sú z Prahy a/alebo Bratislavy v závislosti od ponuky cestovnej kancelárie. Náklady spojené s dopravou na letisko v rámci Českej aj Slovenskej republiky nie sú súčasťou výhry. Súčasťou výhry nie sú ďalej náklady spojené so zaistením potrebných cestovných dokladov a víz, ani náklady spojené s odporú

aným očkovaním pre danú krajinu a pod.

Výhry sú spoločné pre účastníkov z Českej aj Slovenskej republiky.

Výherca zájazdu pre dané súťažné kolo bude určený zo všetkých registrovaných platných unikátnych kódov, ktoré budú účastníkmi z Českej i Slovenskej republiky registrované v čase určenom pre dané súťažné kolo.

Výherca súťažného kola a príslušného zájazdu bude určený na základe súťažnej mechaniky tzv. šťastných chvíľok, teda presne určených výherných okamihov vo formáte DD.MM.RRRR HH:MM:SS:SSS (ďalej len „šťastná chvíľka“).

Výhercom sa stane ten účastník, ktorý urobí registráciu unikátneho kódu ako prvý v poradí po okamihu, keď nastane šťastná chvíľka pre dané súťažné kolo. O výhre teda rozhoduje presnosť a rýchlosť registrácie do akcie. Počas trvania akcie prebehne práve 13 základných šťastných chvíľok.

Šťastné chvíľky budú pre všetky súťažné kolá vygenerované a uschované u organizátora súťaže akcie pred začiatkom akcie.

Časy všetkých šťastných chvíľok budú zverejnené do 7 dní po skončení akcie na www.coca-cola.sk.

Jednotlivé súťažné kolá budú vyhodnocované v reálnom čase do niekoľkých desiatok sekúnd po registrácii účastníka a zadaní unikátneho kódu, účastník bude oboznámený o výhre elektronicky e-mailom a následne kontaktovaný infolinkou súťaže s pokynmi pre overenie nároku na výhru.

Jednotlivý účastník môže vyhrať v rámci celej akcie maximálne 13 výher, a to aj opakovane rovnaký zájazd, resp. zájazd do rovnakej lokality. Jednoznačným identifikátorom účastníka sú jeho kontaktné údaje, ktoré uviedol pri registrácii do súťažného online systému a ďalej údaje uvedené pri preukázaní nároku na výhru.

Ak nebude do systému počas súťažného kola zaregistrovaný žiadny unikátny kód, bude výhra predmetného súťažného kola prevedená do nasledujúceho súťažného kola, pre ktorý bude stanovená „náhradná šťastná chvíľka“, a to náhodne. Ihneď po tom, keď náhradná šťastná chvíľka nastane, bude určený výherca. Náhradná šťastná chvíľka bude využitá aj v prípade, keď výherca v predchádzajúcom kole nepreukáže svoj nárok na výhru podľa pokynov a jeho nárok na výhru zanikne.

Pre oznámenie výhry formou výherného e-mailu bude použitý e-mail, ktorý zadal účastník pri registrácii kódu. Výherca musí postupovať presne podľa pokynov uvedených vo výhernom e-maile pre možnosť získania výhry.

Odovzdanie výhry výhercovi je podmienené fyzickým predložením výherného súťažného viečka, s ktorým sa zúčastnil na akcii. Pokiaľ výherca nepredloží požadované súťažné viečko podľa pokynov, jeho nárok na výhru zaniká a usporiadateľ s ňou môže naložiť podľa vlastného uváženia, výhercovi nevzniká nárok na akékoľvek iné plnenie.

Okamžite po prekontrolovaní nároku na výhru bude výherca informovaný, ako a kedy mu bude výhra odovzdaná, respektíve kedy je možné jej čerpanie. V prípade neplnoletého výhercu musí výhru prevziať jeho zákonný zástupca alebo opatrovník.

Po potvrdení nároku na výhru budú výhercovi oznámené presné pokyny pre čerpanie zájazdu. Výherca môže čerpať výhru najskôr o 30 dní od potvrdenia nároku na výhru a prvého kontaktu výhercu cestovnou kanceláriou. Konkrétny zájazd vrátane termínu musí byť výhercom určený a potvrdený cestovnou kanceláriou najneskôr do 6 kalendárnych týždňov od prvého kontaktu výhercu cestovnou kanceláriou a musí byť vyčerpaný najneskôr 30. 9. 2018.

Účastníci nie sú oprávnení požadovať peňažité plnenie výmenou za ceny v akcii ani požadovať akékoľvek iné plnenia než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Účasť na akcii ani ceny nie je možné vymáhať právnou cestou.

Pokiaľ si výhercovia v stanovenej lehote a na určenom mieste svoje ceny neprevezmú, ich nárok na cenu zaniká a usporiadateľ je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia.

Výhra je prevoditeľná iba v prípade, keď konkrétny účastník akcie vyhrá zájazd v akcii prvýkrát. Pokiaľ by konkrétny účastník vyhral v súťaži opakovane, musí výhru čerpať vždy osobne, meniť sa môže iba osoba, ktorá ho na zájazd sprevádza.

 

9. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, OBCHODNÝ OZNAM

Registráciou na www.coca-cola.sk prejavuje každý plnoletý účastník v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých usporiadateľovi akcie s cieľom realizácie a vyhodnotenia akcie a ďalej na marketingové účely, t. j. napr. na ponúkanie obchodu a služieb, a to počas 5 rokov od udelenia súhlasu.

Správcom osobných údajov je usporiadateľ, ich spracovateľom spoločnosť organizátora.

Účastník ďalej registráciou na www.coca-cola.sk súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne zhotovovať fotografie, video a fotodokumentáciu výhercov a uverejňovať ich v médiách, v propagačných materiáloch usporiadateľa, a to počas 1 roku od konca akcie.

Účastník ďalej potvrdzuje, že bol usporiadateľom, ako správcom osobných údajov, informovaný o všetkých právach vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, t. j. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k nim, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z tohto zákona. Účastník berie na vedomie, že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať.

Správca zhromažďuje osobné údaje v rozsahu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení rovnako ako v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nakladanie s osobnými údajmi v informačných systémoch. Účastník berie na vedomie, že má nasledujúce práva, najmä že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať na adrese správcu, že má právo na prístup k údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu a vyhlasuje, že všetky údaje nahlásil pravdivo. Tento súhlas udeľuje bezplatne. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností správcom sa môže obrátiť na spoločnosť správcu či dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Registráciou na www.coca-cola.sk účastník takisto prejavuje svoj súhlas na obdobie 5 rokov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v platnom znení, so zasielaním obchodných oznamov všetkými elektronickými prostriedkami.

Účastník si je vedomý toho, že súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu môže kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie na adresu správcu osobných údajov, konkrétne na adrese Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 – Kyje.

V prípade neplnoletých účastníkov musí byť súhlas na spracovanie a použitie osobných údajov podľa tohto článku pravidiel preukázateľne udelený ich zákonnými zástupcami alebo opatrovníkmi.

 

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

Do akcie nebudú zaradení tí účastníci, ktorí registrujú neplatný kód, prípadne kód už registrovaný.

Účastník akcie bude vylúčený v prípade, že organizátor alebo usporiadateľ zistí, alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k podvodnému alebo nekalému konaniu zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu ceny, prípadne ku konaniu, ktoré nezodpovedá pravidlám fair play alebo pravidlám tejto akcie.

 

11. INFOLINKA

Telefonická infolinka k súťaži: +421 903 770 775 je v prevádzke v pracovných dňoch v čase konania akcie od 9.00 do 17.00 hodiny.

E-mailová infolinka: soutez@upagency.cz je v prevádzke v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hodiny.

 

12. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho voľného uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa akcie.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, prerušiť, akokoľvek zmeniť alebo zrušiť akciu bez akejkoľvek náhrady z dôvodov hodných zvláštneho zreteľa po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach súťaže www.coca-cola.sk.

Usporiadateľ nesie zodpovednosť za prípadné chyby výhry v súlade s Občianskym zákonníkom. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom akcie žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor a usporiadateľ akcie nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom akcie, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, respektíve nevyužitím výhry.

Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na výhercu okamihom prevzatia výhry.

Výňatky z týchto úplných pravidiel či skrátené pravidlá akcie uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto akcie.

Zobrazenie výhier na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí presne zodpovedať skutočnej podobe výhier.

 

13. PRAVIDLÁ SÚ K DISPOZÍCII

Úplné pravidlá tejto akcie sú k dispozícii na www.coca-cola.sk. Všetci účastníci akcie sú týmito pravidlami viazaní.

Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom.

Príloha č. 1 pravidiel: prehľad zájazdov, ich hodnôt a súťažných kôl

V Prahe dňa 15. 5. 2017 Usporiadateľ: Coca-Cola Česká republika, s.r.o.

 

Príloha č. 1 pravidiel:

 

Prehľad súťažných kôl

 

súťažné kolo

štart kola

najneskorší koniec kola

1.

5. 6. 2017 0:00:01

11. 6. 2017 23:59:59

2.

12. 6. 2017 0:00:01

18. 6. 2017 23:59:59

3.

19. 6. 2017 0:00:01

25. 6. 2017 23:59:59

4.

26. 6. 2017 0:00:01

2. 7. 2017 23:59:59

5.

3. 7. 2017 0:00:01

9. 7. 2017 23:59:59

6.

10. 7. 2017 0:00:01

16. 7. 2017 23:59:59

7.

17. 7. 2017 0:00:01

23. 7. 2017 23:59:59

8.

24. 7. 2017 0:00:01

30. 7. 2017 23:59:59

9.

31. 7. 2017 0:00:01

6. 8. 2017 23:59:59

10.

7. 8. 2017 0:00:01

13. 8. 2017 23:59:59

11.

14. 8. 2017 0:00:01

20. 8. 2017 23:59:59

12.

21. 8. 2017 0:00:01

27. 8. 2017 23:59:59

13.

28. 8. 2017 0:00:01

31. 8. 2017 23:59:59

 

Prehľad zájazdov:

 

štát/ostrov

destinácia

čo výhra obsahuje

čo výhra neobsahuje

hodnota výhry

Cyprus

Ayia Napa

zájazd pre 2 osoby na 7 nocí

ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou

spiatočnú leteckú dopravu (odlety z Prahy či Bratislavy v závislosti od ponuky cestovnej kancelárie)

transfer v mieste pobytu z letiska do hotela a späť pri odlete

cestovné poistenie

ostatné náklady spojené s čerpaním zájazdu

náklady spojené s dopravou na letisko v rámci Českej aj Slovenskej republiky

náklady spojené so zaistením potrebných cestovných dokladov a víz

náklady spojené s odporú

aným očkovaním pre danú krajinu a pod.

2 200,00 €

Grécko

Santorini

2 200,00 €

Francúzsko

Saint-Tropez

2 200,00 €

Taliansko

Toskánsko

2 200,00 €

Malta

Valletta

2 200,00 €

Španielsko

Ibiza

2 200,00 €

Portugalsko

Madeira

2 200,00 €

Španielsko

Menorca

2 200,00 €

Španielsko

Tenerife

2 200,00 €

Indonézia

Bali

3 775,00 €

Barbados

Barbados

3 775,00 €

Maroko

Casablanca

3 775,00 €

Srí Lanka

Kolombo

3 775,00 €

India

Kérala

3 775,00 €

Jamajka

Kingston

3 775,00 €

Bahamy

Nassau

3 775,00 €

Filipíny

Palawan

3 775,00 €

Vietnam

Phu Quoc

3 775,00 €

Thajsko

Phuket

3 775,00 €

Mexiko

Tulum

3 775,00 €